Cennik - Ośrodek Regeneracja

Cennik

U nas nie pracują przypadkowe lub niewykwalifikowane osoby.
Nasza kadra składa się tylko z doświadczonych psychoterapeutów z pełnymi uprawnieniami psychoterapeutycznymi:

 • specjalistów/ek w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
 • certyfikowanych psychoterapeutów/ek;
 • superwizorek psychoterapii;
 • oraz osób w procesie certyfikacji. 

Ceny spotkań z poszczególnymi specjalistami różnią się w zależności od kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim egzaminem (dla ciekawych zamieszczamy dokładne informacje poniżej) oraz liczby lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej.

PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży50 min370-400 zł
Kolejne konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży30 min270-300 zł
Wystawienie recepty/zaświadczeń poza wizytą (tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza)100 zł
Opinia psychiatryczna – wydawana na prośbę rodzica lub pacjenta120 zł
   
 • Wystawienie recepty poza wizytą możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • Zaświadczenia do zespołu orzekania o niepełnosprawności oraz skierowania do szpitala wystawiane są przez lekarza psychiatrę wyłącznie na wizytach, dla pacjentów będących jego stałą opieką.

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja dla dziecka/nastolatka i rodziców50 min250-300 zł
Psychoterapia indywidualna dla dzieci lub młodzieży 50 min200-220 zł
   

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Konsultacja lub psychoterapia pary/rodziny50 min300 zł
Konsultacja lub psychoterapia pary/rodziny75 min360-400 zł
   

SPOTKANIA RODZICIELSKIE

Spotkania dla rodzica/rodziców w sprawie dziecka lub nastolatka 50 min220-250 zł
   

WAKACYJNE KONSULTACJE RODZICIELSKIE

Wakacyjne konsultacje rodzicielskie50 min220-350 zł
 

WAKACYJNE WARSZTAT RODZICA

3 dni9 godzinod 250 zł
   

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja diagnostyczna50 min250 zł
Badanie ADOS-2 + kwestionariusz ASRS z opisem50 min850 zł
Badanie ADOS-2 z opisem50 min 700 zł
Badanie kwestionariuszem ASRS50 min 150 zł
Komputerowy test MOXO z opisem50 min 370 zł
Badanie kwestionariuszem Conners 350 min 150 zł
Komputerowy test MOXO + kwestionariusz Conners 350 min 500 zł
Opinia diagnostyczna 300 zł

Co trzeba zrobić, aby uzyskać tytuł specjalistki/ty psychoterapii dzieci i młodzieży?

 1. Uzyskać tytuł zawodowy magistra na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 2. Ukończyć podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mający zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzonych metodami w podejściu psychoanalitycznym oraz psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, systemowym, humanistyczno-doświadczeniowym lub integracyjnym w wymiarze co najmniej 1200 godzin;
 3. Posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w placówkach prowadzących psychoterapię pacjentów w wieku rozwojowym i ich rodzin;
 4. Posiadać rekomendację superwizora psychoterapii potwierdzającą kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym oraz zaświadczenie, że prowadzona praca psychoterapeutyczna była superwizowana w wymiarze co najmniej 100 godzin.
 5. Uzyskać pozytywną ocenę wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, dokonywanej przez Zespół Ekspertów przy CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), która jest podstawą do wydania decyzji Ministra Zdrowia o uznaniu dotychczasowego dorobku. Pozytywna ocena umożliwia przystąpienie do Egzaminu Państwowego Specjalistycznego.
 6. Po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (pisemnego i ustnego) w dziedzinie ochronie zdrowia uzyskuje się tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Gratulujemy wszystkim, którzy przeszli tę drogę! 🌼

Co trzeba zrobić, aby uzyskać certyfikat psychoterapeutki/ty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego? 

O uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. wykształcenie wyższe w stopniu magistra z psychologii.
  Osoby o wykształceniu innym niż psychologiczne przed przystąpieniem do procedury certyfikacji muszą zdać egzamin z psychologii klinicznej przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów Psychoterapeutycznych;
 2. 5 lat samodzielnej pracy psychoterapeutycznej w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo, w tym co najmniej 300 godzin praktyki prowadzonej pod superwizją;
 3. 1250 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii, w tym:
  1. co najmniej 150 godzin superwizji, w tym co najmniej 30 godzin procesu indywidualnego u jednego superwizora;
  2. staż kliniczny umożliwiający kontakt z pacjentami o różnej diagnozie – minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych;
  3. własna psychoterapia szkoleniowa spójna z wyuczonym i stosowanym podejściem – co najmniej 250 godzin.
 4. przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dodatkowo wymagane są:

 1. pisemne oświadczenia dwóch superwizorów, którzy ręczą za wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i cechy osobowościowe kandydata pozwalające na wzięcie odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu psychoterapii;
 2. przedłożenie dwóch prac będących opisem prowadzonych przez siebie procesów psychoterapeutycznych
 3. zdanie egzaminu ustnego przed niezależną Komisją Certyfikacyjną powołaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali certyfikat PTP! 🌼

Co trzeba zrobić, aby uzyskać certyfikat superwizorki/ra psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego? 

Warunki uzyskania certyfikatu superwizora psychoterapii:

 1. posiadanie certyfikatu psychoterapeuty PTP;
 2. 5 lat doświadczenia co najmniej 250 godzin własnej pracy superwizorskiej;
 3. przedłożenie ilustracji własnej pracy superwizorskiej;
 4. przedłożenie pisemnych rekomendacji swojej pracy superwizorskiej od dwóch superwizorów;
 5. przedstawienie swojej aktywności szkoleniowej: uczestnictwo w konferencjach naukowych, prowadzone szkolenia i warsztaty, publikacje, itp.;
 6. zdanie egzaminu ustnego przed niezależną Komisją Certyfikacyjną powołaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali najwyższy z możliwych w naszej dziedzinie certyfikatów 🌼