Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży jest procesem polegającym na formułowaniu i weryfikowaniu hipotez dotyczących mechanizmów powstania i utrzymywania się zgłaszanych trudności i objawów dziecka. W jej skład wchodzi ocena właściwości psychofizycznych dziecka, ocena możliwości realizacji potrzeb wieku rozwojowego, analiza wpływu kontekstu edukacyjno-wychowawczego, w którym dziecko funkcjonuje, na obraz kliniczny dziecka.

Proces diagnostyczny obejmuje:

1. Spotkania z rodzicami (1-2 konsultacje po 50 min.):

  • rozmowa na temat obserwowanych trudności oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie dziecka i rodziny,
  • pozyskanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka (wywiad rozwojowy),
  • wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych.

2. Spotkania z dzieckiem (2-4 konsultacje po 50 min.):

  • przeprowadzenie wystandaryzowanych testów psychologicznych,
  • wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych,
  • obserwacja kliniczna podczas wspólnej zabawy/rozmowy.

3. Spotkania z rodzicami oraz z dzieckiem (1 lub 2 konsultacje po 50 min.):

  • omówienie hipotez diagnostycznych oraz wyników diagnozy,
  • omówienie rekomendowanych interwencji psychologicznych, zalecanych dostosowań edukacyjnych i wychowawczych. 

Liczba spotkań diagnostycznych ustalana jest na pierwszej konsultacji w ramach kontraktu diagnostycznego i jest zależna od założonych celów diagnozy oraz rodzaju niezbędnych badań.

Prosimy o przyniesienie na pierwszą konsultację całej posiadanej dokumentacji dotyczącej dziecka (np. opinii psychologicznych, pedagogicznych, opinii od nauczycieli, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich, książeczki zdrowia itp.).

Psycholodzy diagności Ośrodka ReGeneRacja oferują również możliwość obserwacji funkcjonowania dziecka w jego warunkach naturalnych (np. w szkole czy przedszkolu). Obserwacja taka umożliwia dokonanie oceny wzorców zachowania dziecka w miejscach, w których zgłaszany problem jest szczególnie widoczny. Stwarza również warunki do poszukiwania przyczyn trudności dziecka. Ocena taka może dotyczyć np. sposobów wchodzenia w relacje społeczne, komunikowania się z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi czy też umiejętności dostosowywania swojego zachowania do wymogów sytuacji.

Podczas procesu diagnostycznego konieczna może być również konsultacja z lekarzem psychiatrą lub innymi specjalistami w celu ustalenia lub wykluczenia innych niż psychologiczne przyczyn zgłaszanego problemu.

W ramach kompleksowej opieki psychologicznej nasi diagności oferują także wsparcie post-diagnostyczne w postaci dodatkowych konsultacji, ukierunkowanych na rozwój wiedzy na temat zdiagnozowanych trudności dziecka oraz zalecanych form pomocy.

W ReGeneRacji nie wydajemy opinii w sprawach okołorozwodowych 

Nasi diagności:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę, objętej ścisłymi standardami międzynarodowej organizacji Play Therapy International. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD (m.in. z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in.

Marta Kołacz

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychoterapia oraz Psychologia Sądowa). Ukończyłam także studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Zawodowo od 10 lat jestem związana z obszarem pomocy dzieciom i ich rodzicom. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i ich rodzicami m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieskiej Linii, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Wczesnej Interwencji, świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu zajmującym się pracą z rodzinami dotkniętymi problemem wykluczenia społecznego oraz przemocy oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.