Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży jest procesem polegającym na formułowaniu i weryfikowaniu hipotez dotyczących mechanizmów powstania i utrzymywania się zgłaszanych trudności i objawów dziecka.

W jej skład wchodzi ocena właściwości psychofizycznych dziecka, ocena możliwości realizacji potrzeb wieku rozwojowego, analiza wpływu kontekstu edukacyjno-wychowawczego, w którym dziecko funkcjonuje, na obraz kliniczny dziecka.

W skład czynności diagnostycznych wchodzi:

 1. Konsultacja z rodzicami (50 min):
  – rozmowa na temat obserwowanych trudności oraz dotychczasowych sposobów radzenia sobie dziecka i rodziny,
  – pozyskanie informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka (wywiad rozwojowy),
  – wypełnienie kwestionariuszy diagnostycznych.
 2. Spotkanie z dzieckiem (50 min): obserwacja kliniczna podczas wspólnej zabawy/ rozmowy
 3. Wykonanie wystandaryzowanych testów psychologicznych – w uzasadnionych sytuacjach (90 min)
 4. Konsultacja z rodzicami oraz z dzieckiem (50 min):
  – omówienie hipotez diagnostycznych oraz wyników diagnozy,
  – omówienie rekomendowanych interwencji psychologicznych, zalecanych dostosowań edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas procesu diagnostycznego często niezbędna jest również konsultacja z lekarzem psychiatrą z naszego ośrodka.
Po konsultacjach diagnostycznych rodzice mogą skorzystać z 1-4 konsultacji ukierunkowanych na rozwój wiedzy na temat zdiagnozowanych trudności dziecka oraz niezbędnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych. 

Nasi diagności:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Obecnie uczęszczam do Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również słuchaczką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w obszarze diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in. Posiadam uprawnienia do stosowania licznych narzędzi diagnostycznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W procesie diagnozy łączę biologiczne oraz psychologiczne rozumienie specyfiki funkcjonowania dziecka.